Disclaimer

Hoewel de informatie op deze website met grote zorgvuldigheid wordt samengesteld kunnen wij geen garantie geven dat deze informatie volkomen juist is en/of blijft. Bezoekers van de website van Grease Lighting BV / Light-Library.com kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan de publicaties op de website. Grease Lighting BV / Light-Library.com aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik van de door Grease Lighting BV / Light-Library.com gepubliceerde informatie.

 

Niets van de op de website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Grease Lighting BV / Light-Library.com.

 

Hoewel Grease Lighting BV / Light-Library.com ernaar streeft dat haar website continu toegankelijk is, kan Grease Lighting BV / Light-Library.com geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen op welke wijze dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat haar website om welke redenen dan ook, op enig moment voor een bepaalde periode niet beschikbaar is. De website kan tevens tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.

 

Iedereen die zich toegang verschaft tot de website van Grease Lighting BV / Light-Library.com wordt geacht op de hoogte te zijn van het hierbovenvermelde.

 

Alle rechten zijn voorbehouden. © copyright 2017 Grease Lighting BV / Light-Library.com

 

 

 

2017© Copyright. All Rights Reserved. Grease Lighting BV

Disclamer Brands Terms Information Sitemap

Contact Us

Email info@light-library.com

Phone +31 (0) 43 601 83 83